Open Oproep: Hoe klinkt de stad in tijden van corona?

'Oproep: Hoe klinkt de stad in tijden van corona?'

For English see below.


Hoe ervaar jij een stiller geworden stad?

Amsterdam is normaliter bomvol geluid. Door de corona crisis is dat veranderd. Weinig tot geen mensen op straat, winkels gesloten, veel minder verkeer, nauwelijks overkomende vliegtuigen. Het geluidslandschap van de stad is totaal veranderd. Soundtrackcity, de organisatie achter Urban Sound Lab, doet daarom een stadsbrede oproep: Hoe klinkt de stad in tijden van corona?

Deel je geluidsimpressie met Soundtrackcity

Hoe ervaar jij de stiller geworden stad? Wat hoor je? We zijn benieuwd – want niet iedereen hoort hetzelfde. Deel een beschrijving van wat jij hoort in een mailtje aan info@urbansoundlab.nl. Je kunt het zo lang of kort maken als je wilt.

We vragen je om iets te schrijven over de effecten van het nieuwe geluidslandschap op je welbevinden, op je gezondheid, op je gemoed, op je sociale leven. Wat is er veranderd? Hoe voelt dat aan? Wat is prettig / onprettig? Welke geluiden mis ik? En: Hoe moet de stad klinken in de toekomst?

Respons en context van de oproep

Waarom doet Soundtrackcity deze oproep? Gelijk bij de aanvang van de crisis zagen we bij Soundtrackcity in dat het waardevol is om materiaal te verzamelen dat deze ongewone tijd representeert. We hebben besloten niet alleen het actuele stadsgeluid te registreren door audio-opnames te maken maar ook en vooral de impressies te verzamelen die het acuut veranderde geluidslandschap heeft op de inwoners van Amsterdam. Deze oproep van Soundtrackcity is een aansporing om nú aandachtig te luisteren naar de stad en te kijken welke nieuwe inzichten dat ons oplevert. Inzichten die kunnen leiden tot het bouwen aan een meer rechtvaardige stad. Hoe meer mensen luisteren hoe beter, stuur de link naar deze oproep gerust door aan je vrienden en kennissen.

Wekelijks plaatsen we in Urban Sound Lab een bloemlezing uit de binnengekomen inzendingen. Benieuwd naar al binnengekomen geluidsimpressies? Hier staat een selectie
Het Parool publiceerde vrijdag 1 mei een uitgebreid artikel over onze oproep met persoonlijke verhalen van deelnemers.


How do you experience a quieter city? (or A Silenced city?)

Amsterdam is normally filled with noise. The corona crisis has changed that. Few or no people on the streets, shops closed, much less traffic, hardly any planes coming over. The soundscape of the city has completely changed. Soundtrackcity, the organization behind Urban Sound Lab, therefore makes a citywide appeal: How does the city sound in times of corona?

Share your sound impression with Soundtrackcity

How do you experience the quieter city? What do you hear? We’re curious – because not everyone hears the same thing. Share a description of what you hear in an email to info@urbansoundlab.nl. You can make it as long or short as you like.

We ask you to write something about the effects of the new soundscape on your wellbeing, on your health, on your mood, on your social life. What has changed? How does it feel? What is pleasant / unpleasant? What sounds am I missing? And: How should the city sound in the future?

Response and context of the call

Why is Soundtrackcity making this call? Right at the start of the crisis, we at Soundtrackcity realized that it is valuable to collect material that represents this unusual time. We decided not only to register current urban sound by making audio recordings but also and especially to collect the impressions that the acutely changed soundscape has on the inhabitants of Amsterdam.

This call from Soundtrackcity is an encouragement to listen attentively to the city now and to see what new insights this gives us. Insights that can lead to building a more just city. The more people listen the better, feel free to send the link to this call to your friends and acquaintances.

Every week we will place an anthology of the entries in our Urban Sound Lab. Curious about the sound impressions that have already been received? Here they are